12
250件以上は表示されません。表示件数が多すぎます。条件を絞り込んでください。
id 語彙 詳細 取得件数: 334件中1-250件表示中

1 -saa [v] 残る

2 saa [n] [9/10] 時計,時間(~)・・・

3 saa [n] [5/6] 時計,時間(~),・・・

4 saa ngapi? [expr] 何時ですか?

5 saba [n] [9/10] 7

6 -sababisha [v] 原因となる,惹起する

7 sababu [n] [9/10] 理由,原因

8 sabiki [n] [9/10]

9 sabili [n] [9/10]

10 -sabili [v] 通す,赦す,耐える,放つ・・・

11 sabini [n] [9/10] 70

12 sabuni [n] [9/10] 石鹸

13 saburi [n] [9] 辛抱

14 sachi [v] 捜索する

15 sadaka [n] [9/10] 喜捨,施し物

16 sadifa [n] [9/10] 偶発,偶然

17 sadifu [adj] 偶然起こる

18 -sadiki [v] 信用する,信じる

19 safari [n] [9/10] 通行,旅行,たび・・・

20 safi [adj] きれいな,清潔な,正味の

21 -safidi [v] 整理する,片付ける

22 -safiri [v] 通行する,旅行する

23 -safirisha [v] 輸出する

24 -safisha [v] きれいにする,清掃する

25 safu [n] [9/10] 列,連なり

26 -saga [v] 碾(ひ)く

27 -sagika [v]

28 -sagwa [v]

29 sahali [n] [9/10] 容易,簡単,軽量

30 sahali [adj] 容易な,簡単な,軽量の

31 sahani [n] [9/10] 皿

32 Sahara [n] サハラ(地名)

33 sahau [n] [9/10]

34 -sahau [v] 忘れる

35 -sahauliwa [v]

36 sahibu [n] [9/10] 友達

37 -sahihi [v] 修正する,正す

38 sahihi [adj] 正しい

39 sahihi [n] [9/10] 署名,サイン

40 -sahihisha [v] 訂正する

41 sahili [v] 容易にする,簡単にする,・・・

42 -saidia [v] 助ける,援助する

43 -saidiana na [v]

44 -saidiwa [v]

45 -saili [v] 質問する,尋問する

46 saizi [n] [9/10] サイズ

47 sajini [n] [5/6] 巡査部長

48 -saka [v] 狩りをする,捜索する

49 sakafu [n] [9/10] 床,屋上

50 -sakama [v] つかえる,とどこおる

51 sala [n] [9/10] 祈り

52 salaam [n] [9/10] 挨拶,平安,安寧

53 saladi [n] [9/10] サラダ

54 salama [n] [9/10] 平安,無事

55 salama [adj] 平安な,無事の

56 salamu [n] [9/10] 挨拶

57 -sali [v] 祈る

58 -salia [v] 適用形,残る

59 salihina [n] [9/10]

60 -salim [v]

61 -salimia [v] よろしく言う(~のために)

62 -salimu [v] 挨拶する,助ける

63 salio [n] [5/6]

64 saluti [n] [9] 敬礼(挙手)

65 samadari [n] [9/10]

66 samadi [n] [9/10] きゅう肥

67 samahani [expr] すみません

68 samaki [n] [9/10] 魚

69 samawati [n] [9/10] 空色

70 -sambaa [v] 散る,散らばる

71 sambusa [n] [9/10] サンブーサ

72 -samehe [v] 赦す,免除する

73 samli [n] [9/10] ギー油

74 sana [adv] 非常に,大変

75 sanaa [n] [9/10] 美術,技術,手工・・・

76 sanamu [n] [9/10] 人形,像

77 sanda [n] [9/10] 経帷子,香典

78 sanduku [n] [5/6] 箱,ケース,トランク

79 Sanduku la Posta [n] [5/6] 私書箱

80 sangaa [n] 止まる,立ち止まる,驚く

81 sangara [n] [9/10] サンガーラ(蟻の一種)

82 -sanifisha [v]

83 -sanifiwa [v]

84 -sanifu [v] 組み立てる,発明する

85 sanifu [adj] 標準的,標準の

86 santuri [n] [9/10] 蓄音機,レコード・・・

87 sapatu [n] [9/10] スリッパー

88 sarafu [n] [9/10] 硬貨,通貨,サラ・・・

89 saraka [n] [9/10] 引出し

90 Sarateni [n] 土星

91 sare [adv] 制服で,同点で,タイで

92 sare [n] [9/10] 制服

93 sarufi [n] [9/10] 文法

94 saruji [n] [9/10] セメント

95 saruni [n] [9/10] サロン(腰布)

96 sasa [adv] 今,さあ

97 sasa hivi [adv] 今,さあ

98 saumu [n] [9/10] 断食,ニンニク

99 sauti [n] [9/10] 声,音

100 sawa [adj] 等しい,正しい

101 sawa [adv] ちゃんと,結構

102 sawasawa [adv] 等しい,正しい

103 -sawazisha [v] 正す,平等にする,等しくする

104 sawia [adv] 同時に,すぐに

105 -sawijika [v] 憔悴する,やつれる

106 -sawiri [v] 描く,描写する,記述する

107 sayansi [n] [9/10] 科学

108 sayari [n] [9] 惑星

109 -saza [v] 残す

110 sebule [n] [9/10] 客間,応接間,広間

111 -sedeka [v] 長引く

112 sefu [n] [5/6] 金庫

113 sehemu [n] [9/10] 部分,分け前,役・・・

114 sekondari [n] [9/10] 中等(学校)

115 -sema [v] 話す,言う,悪口を言う(・・・

116 -sema uwongo [vp] 嘘をつく

117 sembuse [adv] まして(や)

118 -semea [v]

119 -semeka [v]

120 -semesha [v] いいきかせる,話しかける

121 -semezana [v] 論じ合う

122 -semwa [v]

123 senema [n] [9/10] 映画,映画館

124 sentensi [n] [9/10] 文

125 senti [n] [9/10] セント(1/100シリング)

126 sentimeta [n] [9/10] センチメートル

127 sentimita [n] [9/10] センチメートル

128 seng'enge [n] [9/10] 有刺鉄線,バラ線

129 Septemba [n] [9] 9月

130 sera [n] [9/10] 砦,蜜ろう,生き・・・

131 seremala [n] [5/6an] 大工,指物師

132 serikali [n] [9/10] 政府

133 -seta [v] 粉砕する,粉にする,混ぜ・・・

134 seti [n] [9/10] 7(トランプの)・・・

135 setla [n] [5/6an] 入植民

136 si [cop] でない(それは~)

137 siafu [n] [9/10] シアフ(蟻の一種)

138 siagi [n] [9/10] バター

139 siaha [n] [9/10]

140 siasa [n] [9/10] 政治,政策,方策,要領

141 -sibu [v] ふりかかる(災・死・病が)

142 sidiria [n] [9/10] ブラジャー

143 sifa [n] [9/10] 特徴,賛美,評判,長所

144 -sifika [v] 評判が高い

145 -sifu [v] ほめる,賛美する

146 sifuri [n] 零,ゼロ

147 sigara [n] [9/10] タバコ(紙巻)

148 sigareti [n] [9/10] タバコ(紙巻)

149 siha [n] [9/10] 力,健康

150 -sihi [v] たのむ,請願する

151 sijida [n] [9/10]

152 siki [n] [9/10] 酢(す)

153 -sikia [v] 聞く,聞こえる,感じる,効く

154 -sikia njaa [v] 腹が減る

155 -sikika [v] 聞こえる

156 -sikiliza [v] 聴く

157 -sikilizana [v] 合意する,しっくりいく,・・・

158 -sikilizwa [] よく耳を傾ける,よく聴く

159 sikio [n] [5/6] 耳

160 -sikitika [v] 残念に思う

161 -sikitikia [v] 残念に思う

162 sikitiko [n] [5/6]

163 -sikitisha [v] 残念がらせる

164 -sikiwa [v] 聞かれる

165 -sikiza [v] 聴く,聴かせる

166 siku [] [10] 時代,時期,寿命

167 siku [n] [9/10] 日

168 sikukuu [n] [9/10] 休日,祭日

169 sikuzote [adv] いつも,年中

170 siku hizi [adv] この頃,最近

171 silabi [n] [9/10] 音節

172 silaha [n] [9/10] 武器,兵器

173 sima [n] [9/10] ウガリ(粉を熱湯・・・

174 -simama [v] 立つ,止まる

175 -simamia [v] 監督する,見守る

176 -simamisha [v] 立たせる,止める

177 simanzi [n] [9/10] 悲しみ,傷心

178 simba [n] [9/10] ライオン

179 -simika [v] 立てる,立つ

180 Simile! [expr] 通してください

181 simo [n] [9/10] 流行語

182 simu [n] [9/10] 小魚の一種

183 simu [n] [9/10] 電話,電報

184 -simulia [v] 物語る,話す

185 sindano [n] [9/10] 針,注射

186 -sindikiza [v] 見送る

187 sindikizo [n] [5/6]

188 sinema [n] [9/10] 映画,映画館

189 -singizia [v] せいにする(~の),濡れ・・・

190 sini [n] [9/10] 顔立ち,容貌,陶土

191 sinia [n] [9/10] 盆

192 siniguse [n] [9/10]

193 -sinzia [v] 居眠りする

194 sio [expr] いいえ

195 siri [n] [9/10] 秘密,秘訣

196 sisi [pron] 私達

197 sisimizi [n] [9/10an] シシミージ(小・・・

198 -sisimka [v] 興奮する,ぞくぞくする,・・・

199 -sisimua [v] 興奮させる,ぞくぞくさせ・・・

200 -sisitiza [v] 強調する,強調して言う,・・・

201 sista [n] [5/6] 修道女,看護婦

202 sita [n] [9/10] 6

203 -sita [v] 止まる,止める

204 sitara [n] [9/10] 隠すこと,隠蔽(・・・

205 sitasita [v] ためらう,とまどう

206 -sitawi [v] 栄える,繁る

207 siti [n] [9/10] (女性の名前の前・・・

208 sitini [n] [9/10] 60

209 -sitiri [v] 隠す,覆う,守る

210 -sitiri [v] 隠す,覆う,守る

211 -sitirika [v] 隠れる,覆われる,守られる

212 siyo [cop neg] いいえ

213 skati [n] [9/10] スカート

214 skauti [n] [9/10] 斥候,少年団員,・・・

215 skrubu [n] [9/10] ねじ,ボルト

216 skuli [n] [9/10] 学校

217 soda [n] [9/10] ソーダ水

218 sofa [n] [5/6] ソファ

219 soga [n] [5/6] 雑談,おしゃべり,閑話

220 -sogea [v] 寄る,近寄る,詰める(間・・・

221 -sogeza [v] 近寄せる,寄せる,動かす

222 soko [n] [5/6] 市場,マーケット

223 sokoni [loc] [16/17/18]

224 -sokota [v] ねじる,撚(よ)る,なう

225 sokoto [n] [5/6]

226 soksi [n] [9/10] 靴下

227 sokwe [n] [9/10] チンパンジー

228 soli [adv] 不意に,面と向かって

229 soli [n] [9/10] 底(靴の),靴底革

230 -soma [v] 読む,勉強する

231 -someka [v] 読める

232 -somesha [v] 教える

233 somo [n] [5/6] 科目,課

234 somo [n] [5/6an] 後見人(娘の),・・・

235 sonara [n] [9/10] 金銀細工師

236 -songa [v] こねる,圧する,詰らす,・・・

237 -songamana [v] 押し合いする,混み合う,・・・

238 -songoa [v] ねじる,ひねる

239 -sononeka [v] 苦しむ,疼(うず)く

240 sote [adj] みんな(私たち),全部(・・・

241 spekta [n] [5/6] 警部

242 spitali [n] [9/10] 病院

243 springi [n] [9/10] ばね

244 Sri Lanka [n] [9] スリランカ

245 staafu [v] 定年退職する

246 -staajabisha [v] 驚かせる

247 -staajabiwa [v]

248 -staajabu [v] 驚く,不思議に思う

249 -staarabika [v] 文明化する,開化する,ア・・・

250 -staarabisha [v]