id 語彙 詳細 取得件数: 99件中1-99件表示中

1 -oa [v] 結婚する(男が)

2 -oana [v] 結婚する(男女が)

3 -oanisha [v]

4 ofisa [n] [5/6] 事務員,官吏

5 ofisi [n] [5/6] 事務所,官庁,役所

6 -oga [v] 洗う(身体を),流す(身・・・

7 -ogelea [v] 泳ぐ

8 -ogesha [v] 体を流させる,風呂に入れる

9 -ogeshwa [v]

10 ogo [adv] ごん(擬音)

11 -ogofya [v] 怖がらせる,おどす

12 ogofyo [n] [5/6]

13 -ogopa [v] 恐れる

14 -okoa [v] 救う

15 -okoka [v]

16 -okolewa [v]

17 -okota [v] 拾う

18 -okotwa [v]

19 Oktoba [n] [9/10] 10月

20 -olewa [v] 結婚する(女が)

21 -omba [v] たのむ,願う,乞う

22 -omba msaada [v] 助けを求める

23 -ombea [v]

24 ombelezo [n] [5/6]

25 ombi [n] [5/6] お願い

26 -omboleza [v] 泣き叫ぶ,嘆く

27 omo [n] [5/6] 船首,舳先(へさき)

28 -omolewa [v]

29 -ona [v] 見る,見える,感じる,思・・・

30 -onana [v] 会う

31 -ona aibu [v] 恥ずかしい

32 -ona baridi [v] 寒い

33 -ona joto [v] 暑い

34 -ona njaa [v] 腹が減る

35 -ona raha [v] 喜ぶ,嬉しい

36 -ona usingizi [v] 眠気をもよおす,眠い

37 -ondoa [v] 片付ける,除く

38 -ondoka [v] 出かける,発つ,出発する・・・

39 ondokeo [n] [5/6]

40 -ondokewa [v] 死なれる

41 -ondolea [v]

42 ondoleo [n] [5/6]

43 -ondolewa [v]

44 ondosha [v] 取除く,除外する

45 -onea [v] いじめる

46 -onekana [v] 見られる,見える

47 -onelea [v] 考える,思う,感じる,見なす

48 oneo [n] [5/6]

49 -onesha [v] 見せる

50 -oneshwa [v]

51 -onewa [v] いじめられる

52 -ongea [v] 話す,話をする,話をかわ・・・

53 -ongelea [v]

54 -ongeza [v] 増す,加える

55 -ongezea [v]

56 -ongezeka [v] 増える

57 ongezeko [n] [5/6] 増加,追加

58 -ongezewa [v]

59 -ongezwa [v]

60 -ongoa [v] 導く,善導する,あやす(・・・

61 -ongoka [v] 立ち直る,正道にもどる

62 -ongolewa [v]

63 -ongopea [v]

64 -ongoza [v] 指導する,導く

65 -ongozana na [v]

66 -ongozeka [v]

67 -ongozwa [v]

68 -onja [v] 味みする,試食する

69 -onjeka [v]

70 -onjwa [v]

71 -onya [v] 警告する

72 -onyesha [v] 見せる

73 -onyesha shukrani [v]

74 -onyeshea kidole [v]

75 onyesho [n] [5/6] 展示,幕(劇の)

76 -onyeshwa [v]

77 onyo [n] [5/6] 警告

78 -onywa [v]

79 operesheni [n] [9/10] 手術

80 -opolewa [v]

81 orodha [n] [9/10] 表,リスト

82 -ororo [adj] 快い,おいしい

83 -osha [v] 洗う(食器などを)

84 -osheka [v]

85 -oshewa [v]

86 -oshwa [v]

87 -ota [v] 生える,見る(夢を),当・・・

88 -otamia [v]

89 -ote [adj] 全部の

90 -otea [v]

91 oteo [n] [5/6]

92 -otesha [v] 生やす

93 ovu [n] [5/6]

94 -ovu [adj] 邪悪な

95 ovyo [adv] むやみに,やたらに,でたらめに

96 ovyo (ovyo) [adv] ひどい

97 -oza [v] 結婚させる,腐る

98 -ozwa [v]

99 -o-ote [adj] どんな~でも