id 語彙 詳細 取得件数: 139件中1-139件表示中

1 Shaabani [n] 8月,シャーバン月

2 shaba [n] [9/10] 銅

3 shabaha [n] [9/10] 的,狙い

4 Shabani [n] [9/10] 8月(イスラム暦の・・・

5 shaba nyeupe [n] [9/10] 真鍮,黄銅

6 -shabihi [v] 似る

7 shada [n] [9/10] 束,房,凧(たこ)

8 shahada [n] [9/10] 証,証明

9 shahamu [n] [9/10] 脂肪(動物の),・・・

10 shahidi [n] [5/6] 証人

11 shairi [n] [5/6] 詩

12 shaka [n] [5/6] 疑い

13 shaka [n] [9/10] 疑い

14 Sham [n] [14] シリア

15 shamba [n] [5/6] 農園,農場,畑,田舎

16 -shambulia [v] 襲う,攻撃する

17 shambulio [n] [5/6]

18 shampuu [n] [9/10] シャンプー

19 shanga [n] [10] ビーズ

20 -shangaa [v] 驚く

21 -shangaza [v] 驚かす

22 shangazi [n] [9/10an] おば(父方の)

23 -shangilia [v] 歓呼する,声援する

24 shangilio [n] [5/6]

25 shangwe [n] [9/10] 歓声,歓喜

26 shani [n] [9/10] 予期しない出来事・・・

27 shanuo [n] [5/6] 櫛

28 sharafa [n] [5/6]

29 sharbati [n] [9/10] シャーベット水

30 shari [n] [9/10] 禍,不運,凶

31 sharti [n] [5/6] 責務,条件

32 sharubati [n] [9/10] シャーベット水

33 sharubu [n] [5/6] 口ひげ,触覚

34 shati [n] [9/10] シャツ

35 shauku [n] [9/10] 欲望,渇望

36 -shauri [v] 相談する,助言する

37 shauri [n] [5/6] 案,助言,相談

38 shauri [n] [9/10] 案,助言,相談

39 shavu [n] [5/6] 頬(ほお)

40 -shawishi [v] 唆(そその)かす,勧める

41 shayiri [n] [9/10] 大麦

42 shaza [n] [9/10] 貝,カキ(貝)

43 sheha [n] [5/6] 伝統的な選出指導者,長老

44 shehe [n] [5/6] 指導,学僧

45 shehena [n] [9/10] 荷,船荷,貨物

46 sheikh [n] [5/6] 指導,学僧

47 shelisheli [n] [5/6] パンの実

48 shemegi [n] [5/6] きょうだいの夫・妻・・・

49 shemeji [n] [9/10] きょうだいの夫・・・・

50 shemeri [n] [9/10] きょうだいの夫・・・・

51 -shenzi [adj] 野蛮な,粗野な,無骨な,未開の

52 shere [n] [9/10] あざけり,嘲笑,・・・

53 sherehe [n] [9/10] 祝い,祭り

54 -sherehekea [v] 祝う

55 sheria [n] [9/10] 法,法律,戒律

56 shetani [n] [5/6] 悪魔,サタン

57 -shiba [v] 満腹する

58 shibe [n] [9/10] 満腹,満足

59 shibiri [n] [9/10] シビリ(親指から・・・

60 -shibisha [v] 満腹にする

61 shida [n] [9/10] 困難,苦しみ

62 -shika [v] つかむ,にぎる

63 shikamana [] 密着する,一体化する

64 shikamoo [expr] (年長者に対する挨拶)

65 shikamuu [expr] (年長者に対する挨拶)

66 -shika moto [v] 発火する

67 -shika njia [v] 道を行く

68 -shika sheria [v] 法律を守る

69 shika tama [vp] 頬杖をつく

70 -shikika [v] つかめる

71 -shikilia [v] しっかりつかむ,固執する・・・

72 shikio [n] [5/6] 取っ手,ハンドル

73 shikisha [v] つかませる,にぎらせる

74 shiku [n] [5/6]

75 shilingi [n] [9/10] シリング(100・・・

76 shimbiko [n] [5/6]

77 shime [n] [9/10] しっかり,がんばれ

78 shimo [n] [5/6] しっかり,がんばれ

79 shina [n] [5/6] 幹,根元

80 -shinda [v] 勝つ,まさる,遊びに行く・・・

81 shinda [adj] 不十分な入りの(例えば袋)

82 -shindana [v] 競う,争う

83 shindano [n] [5/6]

84 -shindika (mlango) [v] 閉める(が施錠しない),・・・

85 shindikiza [v] 見送る

86 shindikizo [n] [5/6]

87 -shindilia [v] 詰め込む,ねじ込む

88 shindo [n] [5/6] 鼓動,鼓動音,強い・・・

89 -shindwa [v] 負ける,降参する,できな・・・

90 shingo [n] [9/10] 首

91 shirika [n] [5/6] 公社,機構

92 -shirikiana [v] 協力する,shirikiの相互形

93 shitaki [v] 訴える

94 shoga [n] [5/6an] 友(女性にとって・・・

95 shoka [n] [5/6] 斧(おの)

96 shokishoki [n] [5/6] ランブータン(実)

97 shombo [n] [9/10] 魚臭さ,尿の臭い

98 -shona [v] 縫う

99 -shonea [v]

100 shoneka [v] 縫える

101 -shonesha [v]

102 shono [n] [5/6] 裁縫,針仕事

103 shoti [n] [9/10] かけ足で,ギャロップで

104 shoto [n] [9/10] 左

105 shtaka [n] [5/6] 訴え

106 -shtaki [v] 訴える

107 -shtua [v] びっくりさせる,驚かす

108 -shtuka [v] びっくるする,驚く

109 -shtuka [v] 驚く

110 -shua [v] 進水させる,水に浮かばせる

111 shubiri [n] [9/10] アロエ(樹液)

112 shubiri [n] [9/10] シュドリ(親指か・・・

113 shufwa [n] [9/10] 偶数

114 shughuli [n] [9/10] 仕事,行事,勤め・・・

115 -shughulika [v] 従事する,忙しい,関心がある

116 -shughulikia [v] 関心がある(~に)

117 -shughulisha [v] 従事させる,関心を持たす

118 shuhuda [n] [5/6]

119 -shuhudia [v] 証明する

120 shujaa [n] [5/6an] 勇敢な人,英雄,勇士

121 -shujaa [adj] 勇敢な

122 shuka [n] [9/10] 腰布,シーツ(敷布)

123 -shuka [v] 降りる,下る

124 shukrani [n] [9/10] 感謝

125 -shuku [v] 疑う

126 -shukuru [v] 感謝する

127 shule [n] [9/10] 学校

128 shule ya msingi [n] [9/10] 小学校

129 shule ya sekundari [np] [9/10] 中学校

130 -shupaa [v] 硬化する,頑なになる

131 -shupavu [adj] 剛健な,断固とした

132 shupaza [n] [9/10] スペード(トランプの)

133 shurua [n] [9/10] ハシカ(病名)

134 -shurutisha [v] 強制する,課す

135 shusha [v] 降ろす

136 -shutumu [v] 叱正する,叱責する

137 shutumu [n] [5/6] 叱正,叱責

138 shuzi [n] [5/6]

139 shwari [n] [9/10] 凪(なぎ),静寂